Umowa na wynajem pracowników: treść i zasady sporządzania

Brak personelu, szczególnie posiadającego specjalistyczne kompetencje pracownicze lub kompetencje z branży IT jest ostatnio zjawiskiem bardzo mocno odczuwalnym. To powoduje, że umowa na wynajem pracowników staje się jednym z najczęściej podpisywanych rodzajów umów w Polsce. Jak powinna wyglądać taka umowa najmu pracownika i jakie punkty zawierać? Wyczerpującą odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej.

 

Umowa najmu pracowniczego: podstawowe elementy

Umowa wypożyczenia pracownika może wyglądać w następujący sposób:

Umowa na świadczenie usług zapewnienia pracowników tymczasowych

 

zawarta w dniu ……………..r. w ……. (miasto) pomiędzy:

 

Firma-zleceniodawca, jej adres i dane 

zwaną dalej: „Zleceniodawcą”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           zwanym/zwaną dalej: „Wykonawcą”.

 • 1

Przedmiot Umowy

 1.     Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług (rodzaj usług, ich krótki opis)
 2.     Wskazanie liczby pracowników, niezbędnych do realizacji zleceń
 3.     Wyjaśnienie podstawowych pojęć
 • 2

Okres obowiązywania Umowy

 1.     Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od ….. (dzień podpisania) do…. (dzień ukończenia prac)
 2.     Podanie daty rozpoczęcia realizacji prac w ramach umowy
 3.     Warunki wygaśnięcia umowy
 • 3

Zasady, na podstawie których będzie wykonywana umowa

W tym miejscu podawane są informacje o podstawowych wymaganiach wobec wykonawcy, sposobie i jakości wykonywanego przez niego zlecenia, a także uwzględniane są kwestie podpisania dodatkowych dokumentów, niezbędnych do realizacji umowy.  Podawane są także dokładne zasady realizacji zleceń przez pracowników.

 • 4

Zobowiązania Zleceniodawcy

 

 • 5

Zobowiązania Wykonawcy

 

 • 6

Dodatkowe informacje

W tym miejscu mogą zostać podane informacje dotyczące sposobu przedłużenia umowy lub skrócenia okresu jej obowiązywania, warunki przyznania pracownikom urlopów, premii itp.  

 

 • 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

Podawana jest kwota wynagrodzenia i sposób jego obliczenia, sposób ustalenia okresu rozliczeniowego, ewentualne kary

 • 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Podawane są informacje o formie zabezpieczenia i sposoby potrącenia takiego zabezpieczenia

 • 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Podawane są w tym miejscu dokładne informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację umowy, ich dane kontaktowe

 

 Dodatkowe elementy, które mogą znaleźć się w umowie

W umowie zlecenia na wynajem pracowników mogą także znaleźć się takie informacje, jak: możliwość podwykonawstwa, odpowiedzialność odszkodowawcza, a także ewentualne kary umowne. Umowę na wynajem pracowników budowlanych lub posiadaczy innych zawodów należy sporządzać z uwzględnieniem specyfiki ich pracy. W razie potrzeby treść umowy o świadczenie usług wypożyczenie pracownika można także skonsultować z prawnikiem.