Proces rekrutacji i selekcji pracowników: podstawowe etapy

Kiedy przed organizacja pojawia się zadanie zatrudnienia nowych pracowników, jednocześnie powstają dwa kluczowe pytania: jakie będą podstawowe źródła poszukiwania pracowników oraz w jaki sposób zostaną oni poinformowani o procesie rekrutacji. Nie mniej ważną jest także kwestia ustalenia drogi, którą zostaną przeprowadzone rekrutacja i selekcja pracowników.

 

Rekrutacja personelu: cele, sposoby, najlepsze rozwiązania

Podstawowym celem rekrutacji personelu jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracownikami i dobór spośród nich grupy najlepszych, z kolei spośród których następnie zostaną wybrane osoby do zatrudnienia w organizacji. Procedura rekrutacji pracowników zaczyna się zatem od umieszczenia ogłoszenia o wakacie: takie ogłoszenie może być dostępne wyłącznie dla pracowników firmy (rekrutacja wewnętrzna) lub dla wszystkich zainteresowanych osób (rekrutacja zewnętrzna).

Opisane zostaną podstawowe etapy rekrutacji pracownika. Najpierw za pomocą prasy, Internetu, a nawet słownego informowania bliskich i znajomych dokonywane jest informowania kandydatów o wakacie. Następnie wszyscy zainteresowani są zapoznawani z warunkami zatrudnienia w firmie, możliwościami budowania własnej kariery, obowiązkami, które powinna pełnić osoba obejmująca dane stanowisko itp.

Wszyscy zainteresowani powinni złożyć swoje CV i listy motywacyjne, jednak na tym rekrutacja, jako proces, nie kończy się: przechodzi do kolejnego etapu, czyli selekcji.

 

Selekcja pracowników: ważny etap w działalności każdej firmy

Proces rekrutacji i selekcji pracowników może zajmować dość dużo czasu, należy w tym miejscu także dodać, że te dwa pojęcia nie są tożsame. Rekrutacja przewiduje poszukiwanie osób, które odpowiadają wymaganiom firmy wobec pracowników zajmujących konkretne stanowiska. Selekcja zaś obejmuje zbadanie zawodowych i psychologicznych cech kandydatów, pozwalające ustalić, która z osób pretendujących najlepiej sprawdzi się w pracy i pomoże przyczynić się do sukcesu organizacji.

Podstawowe etapy rekrutacji i selekcji pracowników są mocno ze sobą powiązane, faktycznie proces rekrutacji nowego pracownika kończy się dopiero po ukończeniu selekcji i zatrudnieniu danej osoby. Kluczowe elementy selekcji to:

  • Wstępna rozmowa z pracownikami, skierowana na wybór wąskiej grupy tych, którzy będą pretendować do zatrudnienia;
  • Wypełnienie przez kandydatów ankiet psychologicznych i pozwalających ustalić poziom ich wiedzy, niezbędny do pełnienia obowiązków zawodowych;
  • Badania wykonane przez lekarza medycyny pracy;
  • Zbadanie indywidualnych cech kandydatów i ich zdolności interpersonalnych.

Podstawowe kryteria, na podstawie których pracownicy są wybierani, to: poziom ich wykształcenia i doświadczenie w pełnieniu obowiązków zawodowych, dość często uwzględniane są także płeć, wiek, zdrowie, stan psychiczny, jak i inne kryteria. W procesie selekcji kandydatów zwykle dzieli się ich na trzy grupy – nie pasujący na stanowisko, pasujący na stanowisko, a także osoby, których kompetencje wymagają dodatkowej analizy. Pomocnym narzędziem, pozwalającym zoptymalizować proces selekcji, jest profesjogram – lista cech i predyspozycji, które powinien posiadać pracownik obejmujący konkretne stanowisko. Idealny profesjogram zawiera informacje zarówno o miękkich, jak i twardych kompetencjach pracowników, a pieczę nad jego sporządzeniem powierza się pracownikom działu HR. Pomimo profesjogramu ważne jest także poznanie osobowościowych cech kandydatów: jest to istotny wymóg profesjonalnego przeprowadzenia selekcji.

Proces rekrutacji pracowników i jego etapy mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb firmy, liczby osób zgłaszających się do objęcia konkretnego stanowiska, a także od tego, czy proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy przeprowadzany jest samodzielnie przez firmę, czy też z pomocą agencji rekrutacyjnej.