Jak zatrudnić pracownika z Białorusi: informacje dla pracodawców

uśmiechnięty mężczyzna

Coraz częściej pracodawcy interesują się tym, jak zatrudnić pracownika z Białorusi. Dzisiaj opowiemy o podstawowych zasadach tego procesu i wymaganiach prawnych, związanych z powierzeniem pracy obcokrajowcom, posiadającym białoruskie obywatelstwo.

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia białoruskich pracowników

Podstawowym dokumentem, który powinien przygotować polski pracodawca, zatrudniający Białorusina, jest oświadczenie lub pozwolenie na pracę, które składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie, pozwalające pracownikowi pracować w Polsce nie więcej niż 180 dni z 12 miesięcy, jest rejestrowane bezpłatnie, można to zrobić także w wersji elektronicznej. Oświadczenie nie jest potwierdzeniem zatrudnienia pracownika, tylko faktu, że pracodawca zamierza zatrudnić konkretnego pracownika z zagranicy. Z kolei pozwolenie na pracę pozwala pracować więcej niż 6 miesięcy, ten dokument wydawany jest przez wojewodę.

Jak w każdym przypadku zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, pracodawca powinien sporządzić na piśmie także z białoruskim pracownikiem umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę, a dane w takiej umowie powinny zgadzać się z danymi podanymi w oświadczeniu lub pozwoleniu na pracę.

Możliwe jest także zatrudnienie pracownika z Białorusi na podstawie uproszczonej procedury. W tym przypadku pracodawca może zwykłą pocztą nadesłać do danego pracownika zaproszenie do podjęcia pracy w Polsce, upoważniające go do uzyskania wizy. Wiza wydawana jest w ambasadzie RP znajdującej się na Białorusi. Listę dokumentów niezbędnych do rejestracji pracownika można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ambasady lub kontaktując się bezpośrednio z działem wizowym ambasady.

Na czym polegają cechy zatrudnienie białoruskich pracowników?

Decydując się na zatrudnienie pracownika z Białorusi, należy pamiętać o tym, że ta procedura ma pewne charakterystyki, a mianowicie:

  • Obywatele Białorusi nie mogą znajdować się w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego i do wjazdu do Polski potrzebują wizy lub zezwolenia na pobyt stały/czasowy;
  • Zatrudniając Białorusina, polski pracodawca nie powinien dokonywać testu rynku pracy;
  • O tym, czy pracownik faktycznie podjął pracę na podstawie zezwolenia/oświadczenia, pracodawca powinien poinformować PUP.

Dodatkowo należy także pamiętać, że sporo Białorusinów posiada Karty Polaka, a niektórzy także należą do grupy osób, którym udzielono ochrony na terenie RP. Takie osoby, tak samo jak obecnych studentów oraz Białorusinów, którzy ukończyli polskie szkoły wyższe, uzyskując status licencjata, magistra lub doktora, można zatrudniać bez zezwolenia na pracę.