Umowa na wynajem pracowników: treść i zasady sporządzania

Brak personelu, szczególnie posiadającego specjalistyczne kompetencje pracownicze lub kompetencje z branży IT jest ostatnio zjawiskiem bardzo mocno odczuwalnym. To powoduje, że umowa na wynajem pracowników staje się jednym z najczęściej podpisywanych rodzajów umów w Polsce. Jak powinna wyglądać taka umowa najmu pracownika i jakie punkty zawierać? Wyczerpującą odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej.

 

Umowa najmu pracowniczego: podstawowe elementy

Umowa wypożyczenia pracownika może wyglądać w następujący sposób:

Umowa na świadczenie usług zapewnienia pracowników tymczasowych

 

zawarta w dniu ……………..r. w ……. (miasto) pomiędzy:

 

Firma-zleceniodawca, jej adres i dane

zwaną dalej: „Zleceniodawcą”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną dalej: „Wykonawcą”.

  • 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług (rodzaj usług, ich krótki opis)
2. Wskazanie liczby pracowników, niezbędnych do realizacji zleceń
3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

  • 2

Okres obowiązywania Umowy

4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od ….. (dzień podpisania) do…. (dzień ukończenia prac)
5. Podanie daty rozpoczęcia realizacji prac w ramach umowy
6. Warunki wygaśnięcia umowy

  • 3

Zasady, na podstawie których będzie wykonywana umowa

W tym miejscu podawane są informacje o podstawowych wymaganiach wobec wykonawcy, sposobie i jakości wykonywanego przez niego zlecenia, a także uwzględniane są kwestie podpisania dodatkowych dokumentów, niezbędnych do realizacji umowy. Podawane są także dokładne zasady realizacji zleceń przez pracowników.

  • 4

Zobowiązania Zleceniodawcy

  • 5

Zobowiązania Wykonawcy

  • 6

Dodatkowe informacje

W tym miejscu mogą zostać podane informacje dotyczące sposobu przedłużenia umowy lub skrócenia okresu jej obowiązywania, warunki przyznania pracownikom urlopów, premii itp.

  • 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

Podawana jest kwota wynagrodzenia i sposób jego obliczenia, sposób ustalenia okresu rozliczeniowego, ewentualne kary

  • 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Podawane są informacje o formie zabezpieczenia i sposoby potrącenia takiego zabezpieczenia

  • 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Podawane są w tym miejscu dokładne informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację umowy, ich dane kontaktowe

 

Dodatkowe elementy, które mogą znaleźć się w umowie

W umowie zlecenia na wynajem pracowników mogą także znaleźć się takie informacje, jak: możliwość podwykonawstwa, odpowiedzialność odszkodowawcza, a także ewentualne kary umowne. Umowę na wynajem pracowników budowlanych lub posiadaczy innych zawodów należy sporządzać z uwzględnieniem specyfiki ich pracy. W razie potrzeby treść umowy o świadczenie usług wypożyczenie pracownika można także skonsultować z prawnikiem.