Zatrudnienie cudzoziemca na paszport biometryczny w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie paszportu biometrycznego od kilku lat już nie jest sytuacją wyjątkową: na takich warunkach zatrudniani są najczęściej pracownicy z Ukrainy, nieco rzadziej – Mołdawii i Gruzji. Polskie prawo nie ogranicza zatrudnienia cudzoziemców, znajdujących się w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, jednak wśród pracodawców nadal pojawiają się problemy z załatwieniem wszystkich niezbędnych formalności. Dlaczego tak jest i jak uniknąć błędów?

Podstawy zatrudnienia posiadaczy paszportów biometrycznych

Procedura zatrudnienia cudzoziemca z paszportem biometrycznym odbywa się na uproszczonych zasadach i przewiduje przygotowanie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce, jeśli taka osoba nie posiada dokumentów pozwalających na długoterminowe przebywanie na terenie kraju, może odbywać się wyłącznie na okres 90 dni ze 180. Ze względu na to, że termin znajdowania się cudzoziemca na terenie kraju jest decydujący, jeśli chodzi o legalność takiego pobytu, pracodawca ma prawo żądać od pracownika dokumentów potwierdzających legalność jego pobytu w kraju (paszportu ze stemplami z datami przekroczenia granicy Polski). Pod koniec upływu okresu 90 dni znajdowania się pracowników w Polsce, zaleca się także sprawdzenie, czy uregulowana została przez nich kwestia dalszego pobytu (złożenie dokumentów o wizę lub kartę pobytu) w kraju lub powrotu do domu. Informacji o zatrudnieniu obcokrajowców na podstawie paszportu biometrycznego udzielają Urzędy do Spraw Cudzoziemców.

Obowiązek legalizacji pracy takich osób spoczywa na pracodawcach, którzy są zobowiązani do uzyskania zezwolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy (ta procedura zajmuje obecnie około 30 dni). Już w okresie oczekiwania na ten dokument Ukraińcy mogą pracować w zatrudniających ich polskich firmach. Są też osoby, które nie muszą uzyskiwać zezwolenia – do tej grupy należą osoby posiadające oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Zasady pracy posiadaczy paszportów biometrycznych w Polsce

Praca cudzoziemców na podstawie paszportu biometrycznego najczęściej obejmuje prace sezonowe, jednak coraz częściej na tej podstawie zatrudniane są także osoby posiadające rzadkie kwalifikacje lub takie, na które jest wysokie zapotrzebowanie. W tym drugim przypadku, po zatrudnieniu pracowników, od razu składają wniosek o pobyt czasowy lub stały na terenie kraju, pozwalający kontynuować działalność w zatrudniającej ich firmie nawet po upływie okresu pozwalającego im znajdować się w kraju na podstawie ruchu bezwizowego.