Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie w Polsce

Umowa zlecenie jest najbardziej popularnym rodzajem umów podpisywanych w Polsce z obcokrajowcami. To, na jakich zasadach zostaje podpisana taka umowa, warunkuje przede wszystkim fakt posiadania przez obcokrajowca certyfikatu rezydencji.

Zasady zatrudnienia obcokrajowców na podstawie umowy zlecenie

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie powinno spełniać wszystkie wymagania polskiego prawa. Takie osoby, które nie posiadają certyfikatu rezydencji, są obciążone podatkiem zryczałtowanym w rozmiarze 20% od uzyskiwanych dochodów, w innych przypadkach stosuje się skalę podatkową.

Płatność pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia także jest ważną kwestią: za godzinę pracy takie osoby powinny otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie godzinowe, ustalone przez rząd. Należy tutaj dodać, że zatrudnienie studenta obcokrajowca na umowę zlecenie posiada pewne charakterystyki: osoby studiujące nie są płatnikami VAT i ich wynagrodzenie z tego powodu zawsze jest wyższe niż innych pracowników.

Decydując się na zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie, należy także pamiętać o tym, że jest to umowa cywilnoprawna, a więc jej warunki i zasady regulowane są postanowieniami kodeksu cywilnego. Współpraca na zasadach tego typu umowy oznacza, że pracodawca nie powinien udzielać pracownikom urlopów lub też płacić za czas choroby. Ponadto pracownik zagraniczny może zawrzeć z pracodawcą kilka umów zleceń.

Zleceniodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu, wypłaty odprawy ani odpłatności za czas choroby, ani też żadnych innych, dodatkowych świadczeń. Zleceniobiorca może zawrzeć wiele umów zlecenia z jednym pracodawcą.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia?

W celu zatrudnienia obcokrajowca na umowę zlecenie, przede wszystkim wymagane jest, by taka osoba uzyskała zezwolenie na podjęcie pracy na terenie Polski. Jeśli jednak obcokrajowiec pochodzi z Rosji, Ukrainy lub Białorusi spełnienie tego wymogu nie jest obowiązkowe, ważne natomiast jest, by takie osoby posiadały ważny tytuł pobytowy, który dodatkowo uprawnia je do podjęcia pracy na terenie Polski.

Do zatrudnienia obcokrajowców najczęściej wymagane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, natomiast zatrudnienie cudzoziemca będącego studentem na umowę zlecenie może odbywać się bez potrzeby przygotowania tego dokumentu. Ogólnie zatrudnienie studentów poniżej 26. roku życia nie wiąże się z żadnymi komplikacjami, gdyż takich osób nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Ponadto wykonywanie pracy przez studentów obcokrajowców wiąże się z brakiem potrzeby uzyskania przez nich zezwolenia na podjęcie pracy na terenie Polski.