Rekrutacja pracowników: co to jest, jej rodzaje i zasady

Rekrutacja pracowników: definicja, przebieg, ważne szczegóły

Dla każdej firmy, dążącej do uzyskania strategicznej przewagi na rynku, ważnym elementem działalności jest rzetelnie zorganizowana rekrutacja pracowników, zgodna ze strategicznymi celami, strategią zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczywistymi potrzebami organizacji. Przede wszystkim wyjaśnijmy, co to jest rekrutacja pracowników, a także na jakich zasadach obecnie odbywa się selekcja personelu.

Otóż, co to jest rekrutacja pracowników? Jest to system zaplanowanych i rzetelnie zorganizowanych działań skierowanych na poszukiwanie kandydatów gotowych do podjęcia konkretnej pracy oraz posiadających wiedzę, kompetencje, zdolności i umiejętności niezbędne do realizacji postawionych przez organizację celów, a także gotowych do promowania wartości zatrudniającej firmy.

Ważnym etapem rekrutacji jest selekcja. Definicja selekcji pracowników może zostać sformułowana w taki sposób: jest to jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, związane z analizą kandydatów na konkretne stanowisko i wyborem najbardziej odpowiednich. Selekcji dokonuje się zgodnie z profilem stanowiska, na którym koniecznie brane są pod uwagę cechy biograficzne (na przykład – płeć, wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata).

Podstawowe zasady rekrutacji pracowników to:

  • Przejrzystość i zrozumiałość zasad rekrutacji dla wszystkich uczestników;
  • Obiektywność;
  • Dostosowanie oferty pracy do oczekiwań kandydatów;
  • Lojalność wobec uczestników rekrutacji.

Rekrutacja przeprowadzona w sposób przemyślany, szczególnie oparta na sporządzonych przez dział HR dokumentach rekrutacyjnych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, jest skutecznym narzędziem employer branding, czyli służy promocji firmy nie tylko wśród jej klientów, ale także pracowników.

Rekrutacja pracowników i jej rodzaje

Rozmawiając o tym, na czym polega rekrutacja pracowników, należy określić jej podstawowe rodzaje i ich charakterystyki. Oto najbardziej popularne z nich:

  • Wywiad chronologiczny – kandydat jest proszony o podanie w trybie chronologicznym historii swojej kariery, zaczynając od miejsca uzyskania kompetencji zawodowych, a kończąc na doświadczeniu pracy na konkretnych stanowiskach;
  • Wywiad ustrukturowany – przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na podstawie wcześniej przygotowanych pytań przez dział HR;
  • Ankietowanie – pisemne lub ustne, skierowane na sprawdzenie konkretnych kompetencji pracownika;
  • Uzasadnienie biznesowe (ang. business case) – zapoznanie kandydata z rzeczywistą sytuacją biznesową i poproszenie go o propozycję opcji jej rozwiązania;
  • Wywiad grupowy – przeprowadzany ze wszystkimi kandydatami na konkretne stanowisko itp.

Rekrutacja pracowników może także być wewnętrzna (polega na poszukiwaniu odpowiednich osób do zajęcia wakatu wśród obecnych pracowników) lub zewnętrzna (poszukiwanie pracowników wśród osób, które nie są zatrudnione w firmie). Rekrutacja może być też przeprowadzana przez firmę we własnym zakresie lub zostać zlecona agencji doradztwa personalnego.

Systematycznie uzupełniany nowymi informacjami blog o rekrutacji pracowników pomoże dowiedzieć się więcej o podstawowych rodzajach rekrutacji, współczesnych podejściach do tego procesu oraz nowoczesnych tendencjach na rynku HR!